pożyczki pozabankoweWedług badań GUS-u sytuacja finansowa Polaków z roku na rok poprawia się. Jednak nie brakuje też osób, które do pokrycia codziennych wydatków potrzebują zewnętrznego wsparcia finansowego. Około 55 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności, dlatego niewielkie kwoty (do 1 tys. zł) na niespodziewane wydatki pożyczają. Rynek pożyczek pozabankowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. dalej »

efektywne oszczędzanieLipcowe zestawienie kont oszczędnościowych Bankier.pl prezentuje najlepsze oferty rachunków dla klientów planujących wpłacić 10 tys. zł. Najwyższa dostępna obecnie stawka dla przyjętej kwoty to 3,5 proc. w skali roku oferowane przez Orange Finanse. Oferta ma charakter promocyjny i skierowana jest wyłącznie do klientów Orange posiadających abonamentowe usługi mobilne. Wyższe oprocentowanie obowiązuje przez 6 miesięcy, zaś maksymalną kwotą, dla której będzie miało zastosowanie, jest właśnie 10 tys. zł. Bank wymaga aktywnego używania karty debetowej i wydawania przy jej użyciu minimum 300 zł miesięcznie. dalej »

Banki i SKOKi pod nadzoremRząd przyjął projekt zmian w ustawie – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, celem jest usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększenie jego bezpieczeństwa. Modyfikacje wynikają m.in. z doświadczeń związanych z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku). Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła zlecić ponowne badanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności we wszystkich podmiotach prowadzących działalność  depozytowo – kredytową. Rozwiązanie to obejmuje banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe. Rozszerzony został katalog przesłanek, na podstawie których KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku, także spółdzielczym. Teraz wystąpić mogą takie powody jak np. nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego czy nieskuteczność jego realizacji. Katalog przesłanek zostanie uzupełniony o dwa kolejne, ich charakter jest prewencyjny, tak by nadzorca mógł interweniować na wcześniejszym etapie. KNF zyska możliwość powołania zarządu komisarycznego w banku także w sytuacji wystąpienia groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań oraz rażącego lub uporczywego naruszania przepisów w prowadzonej działalności. dalej »

opłaty na kontachDo grona instytucji wymagających opłat za przetrzymanie oszczędności dołącza kolejny bank. Od sierpnia klienci BZ WBK zapłacą1 zł miesięcznie za konto oszczędnościowe. Przy niskich kwotach depozytu opłata nadszarpnie zdeponowany na rachunku kapitał.

Za trzymanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym każą sobie płacić trzy banki: PKO BP, Citi Handlowy i Toyota Bank. W dwóch ostatnich opłata jest warunkowa – można jej uniknąć spełniając określone wymagania. dalej »

chwilówki na co uważaćPożyczka krótkoterminowa nie wiąże się z wieloma formalnościami, może być zaciągnięta bez podania konkretnego celu. Sięga się po nią w sytuacji, gdy pojawi się pilna potrzeba sfinansowania nieplanowanego wydatku, bez konieczności wchodzenia w długofalowe zobowiązania.

Odpowiedzialne i uznane instytucje finansowe pożyczają na podobnych zasadach co banki. Weryfikują klientów w BIK i biurach informacji gospodarczej, pokrywają koszty weryfikacji, posiadają wykwalifikowaną kadrę, w tym analityków zarządzających ryzykiem. Decyzja o udzieleniu pożyczki lub odmowa jest ostatnim etapem złożonego procesu. Pożyczka krótkoterminowa przyznawana jest na dowolny cel – nie ma zabezpieczenia takiego jak np. hipoteka na mieszkaniu, które jest kredytowane. Ryzyko po stronie pożyczkodawcy rośnie, co przekłada się na koszt pożyczki. dalej »

lokata odnawialnaLokata odnawialna po upływie ustalonego terminu automatycznie odnowi się na taki sam okres. Niektóre banku w przypadku lokat nieodnawialnych powiadamiają klientów o kolejnym zasileniu konta osobistego.

Credit Agricole po terminie zapadalności lokaty automatycznie przekazuje środki wraz z naliczonymi odsetkami na konto osobiste klienta. BGŻ BNP Paribas czasem informuje klientów o końcu terminu lokaty. Zależy to od tego czy bank posiada numer kontaktowy klienta i czy chce on otrzymywać tego typu informacje.

O zakończeniu lokaty nie informuje klienta mBank. Właściciel może sam to sprawdzić np. z poziomu serwisu transakcyjnego lub dzwoniąc na mLinię. Instytucja ta posiada w swojej ofercie zarówno lokaty odnawialne, jak i nieodnawialne. W pierwszym przypadku po zakończeniu lokaty automatycznie otwierana jest kolejna. Po zakończeniu lokaty nieodnawialnej pieniądze trafiają na rachunek klienta, do którego lokata została przypisana. dalej »

podatek doprowadził do podwyżekPodatek bankowy wszedł w życie 1 lutego br. Według zapisów ustawy regulującej zasady nowej daniny nałożonej na banki i ubezpieczycieli wprowadzenie podatku nie może stanowić podstawy do zmiany warunków świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych wykonywanych na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia ustawy w życie. Jednak wiele banków wprowadziło zmiany w cennikach jeszcze przed 1 lutego. Najbardziej widoczne jest to w przypadku kredytów hipotecznych. Na podwyżki marż zdecydowały się niemal wszystkie banki. dalej »

Oprocentowanie lokatŚrednie oprocentowanie wszystkich lokat bankowych prowadzonych dla gospodarstw domowych wynosiło w grudniu 1,73 proc. – wynika z danych NBP. Jest to najniższa wartość w historii. Mimo spadku oprocentowania w kolejnych miesiącach, w grudniu łączna wartość lokat był o 16,7 mld zł wyższa niż przed rokiem. Wzrost wartości oszczędności deklaruje jedynie 44 proc. Polaków.

Oprocentowanie lokat jeszcze w 2012 roku przekraczało 4 proc., a w 2009 roku osiągnęło ponad 6 proc. W grudniu 2015 roku na lokatach ulokowanych było 294 mld zł, więcej o 6 proc. niż przed rokiem. Wzrost ten nie jest imponujący, uwzględniając, że w 2014 roku było to +14 proc., a w 2011 +26 proc. W przeszłości zdarzało się, że w okresach, kiedy oprocentowanie spadało (2005, 2010 i 2013 rok), wartość lokat kurczyła się. Depozyty bankowe i pieniądze zgromadzone na rachunkach sumują się na łączny wzrost oszczędności Polaków w ubiegłym roku o ponad 9 proc. dalej »

Prognozy na 2016 rokAnalitycy NN Investment Partners przewidują, że w nadchodzącym roku nasilą się rozbieżności na światowych rynkach finansowych. Gospodarki rozwinięte znajdują się obecnie w zupełnie innym momencie cyklu kredytowego, niż wschodzące. Według analityków głównym czynnikiem różnicującym rynek amerykański oraz rynku strefy euro i Japonii pozostaje polityka monetarna

Eksperci NN IP spodziewają się przesunięć w wydatkach korporacyjnych na rzecz ograniczenia wykupu akcji, zwiększenia aktywności w zakresie fuzji i przejęć oraz zwiększenia wydatków kapitałowych. Sektory podlegające sezonowym wahaniom mogą zacząć wyprzedzać te bardziej defensywne, a wraz ze wzrostem stóp procentowych sektor finansowy może stopniowo przejąć palmę pierwszeństwa. dalej »

Konta lepsze od lokatStopy procentowe pozostające ciągle na najniższym poziomie w historii sprawiają, że trudno jest znaleźć w standardowej ofercie banków produkty o satysfakcjonującej stopie zwrotu. Według ekspertów nie można wykluczyć, że sytuacja ta utrzyma się do końca roku a pierwsza podwyżka nastąpi dopiero w I kwartale 2015 roku lub nawet znacznie później, przy bardziej negatywnym scenariuszu dla polskiej gospodarki.

W bankach zwiększa się popyt na depozyty, z uwagi na coraz szybciej rozwijającą się akcję kredytową. Na rynku pojawią się ciekawe oferty. Aktualne dane z rynku pokazują, że to właśnie konto oszczędnościowe jest produktem bardziej opłacalnym niż lokata bankowa. dalej »